KWAYEDZA .....YAUYA NOUMWE MUTOWO SEZVAZVIRI...

MUSASA UNO NDIWOMUKOKO WENHAU DZINECHEKUITA NAVANA VEZIMBABWE DZIRI MURURIMI RWAAMAI.KUBVIRA MUMAKUHWA EZVAMATONGERWO ENYIKA NETUMWE TWAKADARO ZVOSE TINOPAKURA PANO,HATINYARE..HATINA ZERA!

Wednesday, May 03, 2006

Uto takaita Mukadzi kafiramberi

Chippenham-Nhau dzinobva pa 9 Supply Regment RLC kunonzi uto reBritish Army Pte Moses Mushangwe, vakarara muchitokisi kwemazuva svondo mbiri dzapfuuro vazhaka mudzimai wavo watangopihwa zita(Mai Merlin).Vakawona vanoti chiitiko ichi chakakonzerwa nebopoto rakatanga nokuda kwekuti mukadzi unonzi wakatora Chikwereti kubhangi murume ari murima ainda kuIraq.Kuzoziva kwakaita murume nhau iyi hakuna kuta kuti zvinhu zvifambe zvakanaka.Kutaura kune VaMushangwe vari kugara mudzimba dzevasina kuroora sezvo vakanzi havafanigi kusvika pambapavo ku Wellington place.Dzimwe nhau dzichatevera

Friday, October 21, 2005

Mugabe odya romujeri......


Vakuru vanoti kubaya tange hama kuti vatorwa vakutye.Leo Mugabe ,nhengo inomirira Makonde muparamende uye ari muzukuru wemutangamiri wenyika nyakumbotungamira bato rezvemutambo wenhabvu ZIFA pasina budiriro wakasungwa svondo rino nemhosva yokutengesa zviuru zvinopfuura zviuru makumi matatu zvenatani efurawu kunze kwenyika.Iyi imhosva huru muZimbabwe.Asizve huku hainzi ingadya mazayi ayo,mushure mekunge mutungamiri wenyika Robert Mugabe vanova sekuru vake vapindirira uye kutuka minisita Kembo Mohadi unovona nezvemapurisa nokudzivirirwa kwenyika, hapana kutora muswere iye Leo nomukadzi wake vapiwa bhero auti kuti vatongwe vari kunze.Innocent Matibiri unova umwe mukuru wemapurisa muzimbabwe akandomutora muchitokisi muchivande."Izvi zvinozikanwa kuti ibabsa ramugabe.Vavengi vake chete ndivo vanovharigwa mutorongo kwete vehama sezvaanotaura, unofunga kuti vanaKangai vangadai vasimo muchikurubi nhasi iwe?,Chiyangwa angadai asirimo iwe?Hona zvakaitwa Kuruneri naMakamba"Vakadaro VaMawema, mukuru wa mushakabvu Michael Mawema, vagere muengland

Wednesday, October 19, 2005

Apedza vakadzi nemubobobo muEngland


Mumwe murume angogara mumusha uri pedo neweLuton makare muEngland zita rake rapiwandiGwanzura wanzi washupa nemuti wekuvata navakadzi vasingazvizivi.
Muti uyu unonzi vakadzi vanongorota kana kuzomuka nguvo dzomukati dzakatota vaiswa nomushinda uyu vasingazivi kana kuti pasina tarisiso.
Mashoko azobuda pane imwe agency yebasa kunonzi kwaJeff, kunzonzi vakadzi vanongotaurirana kuti vanorota munhu uyu achivabata kana kuti vari pabonde vose.Kana murume arimo mumba unonzi anovata hope dzechipembere mukadzi ovatwa asina chaananoziva."Imi baba ava vanototyisa chokwadi, ugoona mukadzi wavo ngaanake!", akadaro Emilia umwe vevasikana vagere mumusha umu.Gwanzura unonzi unosevenza kune imwe imba yevakwegura uye une mbiri yokusada kusiya mabhurukwa avakadzi akachena.Vanhu vaiti miti iyi haisviki mhiri kwemakungwa inosara munyanza asi chatova chishamiso zvokuti muLuton imomo makare matova nezhikwangwari padzimba zvakanzi "Huyayi muzobatsirwa nen'anga yekuchipinge, vane matambudziko emavisa,mashift, kusaroorwa choro wakamborambwa uye kuuchika".Izvi zviri mumusha we Dunstable uye nzira nomusha wacho tinazvo.

Tuesday, October 18, 2005

Mugabe worashazve muromo


VaMugabe , mutungamiri weZimbabwe akamboremekedzwa pasi rino rose kwemakore ane ane chitsama uyo ava muvengi weruzhinji kunyangwe zvikiti zvake vatanga zvokugwauta zvisina maturo.Achitaura ari kuItaly,Rome kunova mumusha wakachena usiri wekuitira mahumbwe unoti mutungamiri weHingirandi ne Amereka Blair na Bush vachitevedzana, havana kusiyana nanyakuzvida mushakabvu Adolf Hitler mugerimani wakaita mukurumbira nokuponda uye kuda kutonga navakadzi vevamwe.
Pamusangano uyu wemubatanidzwa wenyika dzapasi rose ,UN wezvechikafu,FAO wechmakumi matanhatu pavaipa mutauro wavo vakaerekena sokuziva kwenyu kuita kowashaya vowanikwa votsvaka vuta nomugate ndokungobvujuka vaposhera mashoko kuvaviri ava.Sezvo uri mugariro musoro weshuro kushaya nyanga, zvakanga zvakatarisirwa kuti zvichaitika asi pane kuti vachitsvaka ushamwari nenyika dzinopa rubatsiro, vanoruma gumwe rinovapa kudya."Izvi raBush kana raBlair haritauri kuti ndiyani achatonga Zimbabwe,Iran,Iraq,Asia kana Venezuela", akadaro Mugabe.Vazhinji vakaomera vakasvika pakuda kubvarura handawe nokutamba papedza kutaurwa kweizvi.

Rimwe bato rematongerwo enyika ranyuka


Hapana mazuva akawanda apo waimbova mutungamiri wezvekubuditswa kwemashoko va Jona Moyo vati vanourongwa hwekuumba bato rezvematongerwo enyika United People's Movement kupera kwegore rino.Nhasi rimwe bato rinozviti Democratic Party reZimbabwe raumbwa navanhu vasati vazikanwa kuruzhunji asi bepa rino rinezvinotaridza kuti vachava vatungamiri bebato iri ndivanani uye vachaumba seyi zvigaro.Mutauriri webato iri raumbwa nevari kunze kwenyika (zita rake tinaro)anoti iye vane hwaro hunounza pundutso pamamiriro akaita zvinhu muZimbabwe.Bato iri rinoti vanhu vakabatana muzimbabwe pamwe navo vachaita kuti upfumi hwenyika hwava kumawere hudzoke kuvhanhu uye vanoti ivo vanotsigira kusapinda musarudzo dzenyika kana pasina sangano resi rose rinonoongorora sarudzo muzimbabwe. http://www.dpzimbabwe.org/, http://www.zimbabwedemocraticparty.org/ ndiwo musasa unowanikwa zvizhinji nezve batodzwa iri.Hanzi musashora mbodza neinozvimbira, ngatitarisei mberi tione kunowira tsvimbo nedohwe.

Sunday, October 16, 2005

Vapoteri veZimbabwe muUK vayamurwa namudzviti


Mutongo wakapiwa nerimwe dare muHingirandi maererano nevapoteri watambirwa nemaoko maviri nemhomho yeZimbabwe iri munyikwa iyi.Mutongo wakaitwa padare reThe Asylum and Immigration Tribunal rakati hakuna uchadzorerwa kwakare kuZimbabwe nokuti pane kutya kokuti vanhu vangavurawa kana kusungwa nehurumende yemurume usina mwoyo Robert Gabriel Matibiri-Karigamombe Mugabe.Nguva yepfuura vana veZimbabwe vagere munyika iyi vakatsutsumwa vachiramba kudya nokuti vaitya kudzorerwa kumusha nenhau dzezvematongerwo enyika.Panonzi vanhu vanopfuura zviuru gumi nezviviri vakatsvaka upoteri kubva gore ra2002 na 2004.Home Office unova musha mukuru unovona nezvokugara kwavanhu muHingirandi inotsutsumwa zvikuru nomutongo uyu sokuti vari kunzi zviri kuvadzorera shure pakuita basa rokudzorera vagere munyika zviri kunze kwemutemo.Vazhinji vevanhu ava vanofungidzirwa kuti vanoreva nhema kuti vanoda kugurwa musoro muZimbabwe , vachihwanda nomumwe kuti ndevebato rinopikisa reMDC.Chakanga vanhu mate mukanwa ndechokuti vamwe ava havazivi mutungamiri webato iri kana kuti mavara aro anomirireyi.
Zvichakadaro musikana waita mukurumbira Makosi Musambasi nenyaya yokuita unzenza muduhwino paterevhizheni notumwe twakadaro pachironga"Big Brother " uchaziva kuti unodzokera here kuZimbabwe kana kuti achagara muno musi wa20 iwo mwedzi uno.Mhosva yake ndeyokuti wakasiya basa raimupa mvumo yokushanda muno roukoti achienda kune rekufadza nyama nemweya."Kana akadzorerwa kumusha chingava chishamiso nokuti uyu musikana munhu unozvishandira hake pasina kunetsa mhunu kunze kwekurasa hunhu hwake", vakadaro vaSteve Ndebele vagara muLeeds kwemakore makumi maviri zviri kunze kwemutemo.

Friday, October 14, 2005

Vana vopanduka nechipfambi mu England

Chava chirungu chino:Rudo,Luton
Pasi chigare vakuru vaiti wakafa nababa kunge kurima, vamwe vachiti vomwa semadzibaba avo asi ikozvino kwanzi vohura semadzimai avo.Iyi ndiyo nyaya iri kubuda nekuHingirandi kwadai kuperera mazana nemazana avanhu.Misha mizhinji yaparara nokuda kweupfambi huri kuitika kunyika iyi.Hapasisina chinonzi chichaera kumwana weZimbabwe kubva kupwere kusvika kuchembere inongova bata-wabata nokuti hapana unonzi unoda kusarira shure semuswe.Nzvimbo dzakaita seLuton kunotori nechipfambi chiya chokumaavhuniyusi muHarare kwekuti bhadhara ndikupe bonde.Vanhu vazhinji vari kuita zviya zvokuti sezvo dhora rakakwira kudai izvi kwava kutsvakira kuinda.
"Havachatyi kana HIV vanhu ava, vamwe hunzi takatofa kare !", anodaro umwe munyori ane mbiri uye mupepeti wenhau agere muLondon.Kune ruzhinji rwunozikanwa kuti vane mukondombera asi vari kuita vana gara irimo.Chinosiriisa ndechokuti vamwe vari kungopiwa mimba dzisina anochengeta.Vamwe ndivo vanoroverwa imwa mupinyi uri kumashure, vachinzi hatina kuroora nyamba munhu ane vakadzi vatatu kumusha kuZimbabwe, uye izvi zvinozozivikanwa kana zvinhu ava manyama amire nerongo.Vazhinji vari kuita mbiri iyi vanotoziva kuti varume vavo vakafa nemukondombera vari mune dzimwe nzvimbo dzakaita saanaLeeds,Hafield,Scotland,Birmingham nekumwe kwakadaro.

Thursday, October 13, 2005

Jongwe Mukuru Ndiyani?


Nguva yekugeda-geda kwemeno mumusasa we MDC inonzi yave pedo sokutaura kwemunyori wepepa rino.Pari kunzi paita kusawirirana uye makakatanwa makuru mukati mevakuru vevebato iri pamusoro kuti vokukwidza here zvigaro zvimba huru ye Seneti musi wa 26 Mbudzi iro gore rino.
Sarudzo yakaitwa makare muHarare neDare guru rebato iri dzinonzi mukuti webato VaMorgan Tsvangirai vakati haikuna weMDC achozokwikwidza sarudzo iyi asi vaPaul Themba Nyati vanova mutauri mukuru kubva mwaka watisiya jayaguru , mukomana waiva nourozvi bwakapinza Learnmore Judha Jongwe vanoti sarudzo iri kuindirira mberi.Chamirira kuti chionekwe ndechekuti ndiyani unotonga apa nokuti rimwe bepanhau rati iro vaTsvangirai vati havana mhaka kana bato rikaparadzana nokuda kweizvi.Zvichakadaro kune mamwe mashoko anoti bato idzwa riri kuumbwa namuzvinafundo Jonathan Moyo waimbova mhare ari muhofisi yemutungamiri wenyika kwemakore mashanu re United People's Movement roda kumedza VaMunangagwa uye Muzvinafundo Welshmen Ncube anova munyori mukuru muMDC.Vaviri ava vati havana zivo yezvebato iri.
Chishamiso chiripo ndechekuti kunonzi muzvinafundo anotyiwa munyika yose Arthur Mutambara, ndiye umwe wevangongopinda mubato idzwa iri chinangwa chiri chokuti araure mhare dzose dziri muMDC dzakaita saana Job Sikhala,Nelson Chamisa,Ncube ,Biti nevamwe vachisiya vaiva vari vatungamiri wezvevashandi vari voga.
"Iyi takaironga kare ende inoshanda nokuti Jonathan Moyo achiri kudya namudhara,hapana kwavanoinda vana vadiki ava!",akadaro mumwe muru ari mubato rezvevanenjere CIO muZimbabwe".Mukuru uyu ari paatachimendi mumamapurisa ehingirandi mulondon.